Huishoudelijk Reglement

Onderlinge Begrafenisvereniging “’t Olde Compas” W.A. gevestigd te Barger-Compascuum. Opgericht: 5 januari 1932. Laatste statutenwijziging: vastgesteld bij notariële akte d.d. 11 maart 1999.

Artikel 1

1. In dit Huishoudelijk Reglement wordt verstaan onder de Vereniging: de Onderlinge Begrafenisvereniging “’t Olde Compas” W.A., hierna genoemd: de Vereniging. De Vereniging is gevestigd te Barger-Compascuum en is ingeschreven onder nummer 04015083 bij de Kamer van Koophandel. Laatste wijziging 7 september 2017.
2. Dit Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op en uitwerking van de Statuten van de Vereniging. Daar waar zich strijdigheid in de uitwerking of toepassing van beide documenten voordoet, prevaleren de Statuten.

NAAM, ADRES- EN CONTACTGEGEVENS

Artikel 2

1. Onderlinge Begrafenisvereniging “’t Olde Compas” W.A.
Postweg 207
7884 PL Barger-Compascuum
Telefoon: 06 304 21 134
Mailadres: info@oldecompas.nl
Website: www.oldecompas.nl

2. Aula van de Vereniging
De Stikker 1
7884 PW Barger-Compascuum

3. Columbarium van de Vereniging
De Stikker 1
7884 PW Barger-Compascuum

DOEL

Artikel 3

Doel van de vereniging is: het (laten) verzorgen van uitvaarten conform de uitgangspunten van een onderlinge vereniging. De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

1. Het beschikbaar stellen van personeel.
2. Het beschikbaar stellen van de aula aan De Stikker 1 te Barger-Compascuum.
3. Uitvaarten te laten verzorgen door een uitvaartleider in het bezit van een VOG.
4. Een overeenkomst te sluiten met de volgende uitvaartbedrijven:

Uitvaartzorg Brijan
Posthoorn 118
7884 PE Barger-Compascuum
0591 349 651 / 06 111 56 199

J. Stout Uitvaartverzorging
Steenhouwer 15
9502 EV Stadskanaal
0599 612 482

Uitvaartverzorging UGNA
Ballastweg 2
7741 ZL Coevorden
0524 515 899 / 0800 024 25 26

Yarden Uitvaartverzorging Drenthe
Fluitenbergseweg 30 A
7931 TB Fluitenberg
0800 81 92

BESTUUR

Artikel 4

Door de Algemene Vergadering zijn op 22 juni 2017 de volgende bestuursleden gekozen:

Dhr. Ben Moorman, Voorzitter
Dhr. Theo Pol, Penningmeester
Dhr. Wim Gustin, Secretaris
Mevr. Gea Cramer, Lid

Door de Algemene Vergadering is op 27 juni 2018 gekozen:

Dhr. B. Moes, Lid

VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

Artikel 5

Door de Algemene Vergadering is op 22 juni 2017 besloten dat in het bezit van een VOG moeten zijn:

1. Alle bestuursleden van de Vereniging.
2. De uitvaartleider die de uitvaart van een lid van de Vereniging verzorgt.

PERSONEEL

Artikel 6

De vereniging stelt personeel beschikbaar: dragers, laatste verzorging en aulapersoneel.
Tarieven personeel worden vastgesteld door het bestuur.

CONTRIBUTIE/INNING

Artikel 7

1. Het contributiebedrag wordt jaarlijks bekend gemaakt op de Algemene Vergadering.
2. De hoogte van de contributie wordt mede bepaald door de actuariële voorziening; de vereiste omvang wordt eens per drie jaar door een actuaris vastgesteld.
3. Inning van de contributie vindt plaats door middel van automatische incasso.
4. Het contributiebedrag zal halfjaarlijks worden afgeschreven; te weten op 1 maart en op 1 september.
5. Bij afmelding lidmaatschap zal geen restitutie van contributie plaatsvinden.

Artikel 8

De contributie bedraagt 30 euro per jaar voor personen van 18 jaar en ouder. Kinderen jonger dan 18 jaar zijn gratis meeverzekerd indien tenminste 1 ouder betalend lid is. Kinderen jonger dan 18 jaar moeten in het ledenbestand zijn opgenomen.

Artikel 9

Nieuwe leden die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt betalen een eenmalige inkoopsom.
Hoogte inkoopsom per 1 januari 2018 voor nieuwe leden:

Van 18 tot 30 jaar € 25,00
Van 30 tot 35 jaar € 100,00
Van 35 tot 40 jaar € 200,00
Van 40 tot 45 jaar € 300,00
Van 45 tot 50 jaar € 400,00
50 jaar en ouder in overleg met het bestuur

Na het voldoen van de inkoopsom betalen nieuwe leden jaarlijks het contributiebedrag.

KOSTEN

Artikel 10

1. Voorafgaand aan de uitvaart krijgen de nabestaanden/opdrachtgevers inzicht in de kosten van de uitvaart. De keuzes en afspraken die hierin worden gemaakt, worden vastgelegd in een door nabestaanden/opdrachtgevers ondertekende opdracht.

VERGOEDING

Artikel 11

Mits is voldaan aan de contributievoorwaarden vergoedt de Vereniging bij overlijden:

Een DIENSTENBIJLAGE (een vaststaand pakket aan producten en diensten).

– Algehele verzorging begrafenis/crematie door een uitvaartleider in het bezit van een VOG.
– Vervoer overledene van plaats binnen Nederland naar aula/huis
– Laatste verzorging overledene (personeel van de vereniging)
– Tegemoetkoming laatste verzorging ziekenhuis/verzorgingstehuis t.w.v. max. € 70,00
– Verenigingskist
– Opbaring in de aula van de vereniging aan De Stikker
– Twee gratis aulabezoeken
– Tegemoetkoming bij thuisopbaring t.w.v. max. € 270,00
– Rouwbrieven t.w.v. € 125,00
– Vier dragers (personeel van de vereniging)
– Condoleanceregister
– Bewijs van overlijden
– Twee bediening condoleance en/of koffietafel (personeel van de vereniging)
– Bijzetting urn in columbarium aan de Stikker (plaatsing door de Vereniging).

Artikel 12

Een lid kan zijn/haar verzorging van de uitvaart aan een uitvaartonderneming (naast de genoemde onder Artikel 3) opdragen. Er bestaat dan recht op een aangepaste vergoeding (in overleg met het bestuur). Tevens moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan/aan de vereniging worden overlegd:

1. Het overlijden binnen 24 uur melden bij de voorzitter van de Vereniging.
2. Aan de contributievoorwaarden is voldaan.
3. Uitvoering geschiedt door een uitvaartleider in het bezit van een VOG.
4. Een getekend opdrachtformulier.
5. Een akte van overlijden.
6. De nota van de uitvaart.

Nota, akte van overlijden en het ondertekend opdrachtformulier dienen binnen 3 maanden na overlijden van het lid te worden ingediend om voor uitkering in aanmerking te komen.

PRODUCTEN EN DIENSTEN

Artikel 13

De Vereniging biedt een pakket producten en diensten aan.

Personeel: Dragers
Laatste verzorging
Bediening

OPBARING/BEZOEK AULA

Artikel 14

Mits aan de contributievoorwaarden is voldaan vergoedt de Vereniging de opbaring in de aula.
Opbaring in de aula vertegenwoordigt een waarde van € 500,00.
Bezoek(en) aan de aula gaan in overleg met de aulabeheerder.
Twee bezoeken zijn gratis.
Aan overige (condoleance)bezoek(en) zijn kosten verbonden.

CONDOLEANCE/KOFFIETAFEL AULA

Artikel 15

In de aula kan een condoleance/koffietafel worden gehouden voor maximaal 200 bezoekers.
De catering wordt verzorgd door de Vereniging.
Bedienend personeel wordt beschikbaar gesteld door de Vereniging.
Personeel: één bediening op 50 bezoekers

COLUMBARIUM

ARTIKEL 16

In het columbarium bevinden zich urnenkasten met enkele en met dubbele nissen.
Een nis in de urnenkast wordt gehuurd voor een minimumperiode van drie jaar.
Daarna wordt de overeenkomst voor telkens drie jaar verlengd tegen het dan geldende tarief.
Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst wordt geen restitutie verleend.
Een nis mag uitsluitend gebruikt worden voor het plaatsen van een urn.
Bij plaatsing van één urn in een dubbele nis worden reserveringskosten in rekening gebracht. Het is verboden brandende kaarsen in de nis te plaatsen.
Het is verboden vazen gevuld met water in de nis te plaatsen.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 17

1. In gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
2. De Vereniging beschikt over een klachtenprocedure.
3. Bij een sterfgeval is de Vereniging altijd bereikbaar (zie website).

WIJZIGINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 18

1. Het Huishoudelijk Reglement kan bij gewone meerderheid van stemmen door de Algemene vergadering worden gewijzigd, mits het daartoe strekkende voorstel minstens veertien dagen voor de vergadering ter kennis van de leden is gebracht.
2. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet en de Statuten van de Vereniging.

Barger-Compascuum, 27 juni 2018

De voorzitter, B. Moorman
De secretaris, W. Gustin