Huishoudelijk Reglement

Onderlinge Begrafenisvereniging “’t Olde Compas” W.A. gevestigd te Barger-Compascuum. Opgericht: 5 januari 1932. 
Laatste statutenwijziging: vastgesteld bij notariële akte d.d. 11 maart 1999.
Artikel 1
In dit Huishoudelijk Reglement wordt verstaan onder de Vereniging: de Onderlinge Begrafenisvereniging “’t Olde Compas” W.A., hierna genoemd: de Vereniging. De Vereniging is gevestigd te Barger-Compascuum en is ingeschreven onder nummer 04015083 bij de Kamer van Koophandel. Laatste wijziging: januari 2024.

Dit Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op en uitwerking van de Statuten van de Vereniging. Daar waar zich strijdigheid in de uitwerking of toepassing van beide documenten voordoet, prevaleren de Statuten.
NAAM, ADRES- EN CONTACTGEGEVENS
Artikel 2
Onderlinge Begrafenisvereniging “’t Olde Compas” W.A.
Koetsier 8
7884 NH Barger-Compascuum
Telefoon: 06 304 21 134
Mailadres: info@oldecompas.nl
Website: www.oldecompas.nl

Aula van de Vereniging
De Stikker 1
7884 PW Barger-Compascuum

Columbarium van de Vereniging
De Stikker 1
7884 PW Barger-Compascuum
DOEL
Artikel 3
Doel van de vereniging is: het (laten) verzorgen van uitvaarten conform de uitgangspunten van een onderlinge vereniging. De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

1. Het beschikbaar stellen van personeel.
2. Het beschikbaar stellen van de aula aan De Stikker 1 te Barger-Compascuum.
3. Uitvaarten te laten verzorgen door een uitvaartleider in het bezit van een VOG.
4. Een overeenkomst te sluiten met de volgende uitvaartbedrijven:

Uitvaartzorg Brijan
Posthoorn 118
7884 PE Barger-Compascuum
0591 349 651 / 06 111 56 199

J. Stout Uitvaartverzorging
Steenhouwer 15
9502 EV Stadskanaal
0599 612 482

Uitvaartverzorging UGNA
Ballastweg 2
7741 ZL Coevorden
0524 515 899 / 0800 024 25 26
BESTUUR
Artikel 4
Door de Algemene Vergadering zijn op 15 mei 2023 de volgende bestuursleden herkozen:  

Dhr. Ben Moorman, Voorzitter 
Dhr. Bruin Moes, Penningmeester 
Mevr. Gea Cramer, Secretaresse 
Dhr. Wim Gustin, Lid                                                                                                             Dhr. T.Pol, Lid
VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
Artikel 5
Door de Algemene Vergadering is op 22 juni 2017 besloten dat in het bezit van een VOG moeten zijn:
1. Alle bestuursleden van de Vereniging.
2. De uitvaartleider die de uitvaart van een lid van de Vereniging verzorgt.
PERSONEEL
Artikel 6
De vereniging stelt personeel beschikbaar: dragers, laatste verzorging en aulapersoneel.
Tarieven personeel worden vastgesteld door het bestuur.
CONTRIBUTIE/INNING
Artikel 7
1. Het contributiebedrag wordt jaarlijks bekend gemaakt op de Algemene Vergadering.
2. De hoogte van de contributie wordt mede bepaald door de actuariële voorziening; de vereiste omvang wordt eens per drie jaar door een actuaris vastgesteld.
3. Inning van de contributie vindt plaats door middel van automatische incasso.
4. Het contributiebedrag zal halfjaarlijks worden afgeschreven; te weten op 1 maart en op 1 september.
5. Bij afmelding lidmaatschap zal geen restitutie van contributie plaatsvinden.
Artikel 8
De contributie bedraagt 40 euro per jaar voor personen van 18 jaar en ouder. Kinderen jonger dan 18 jaar zijn gratis meeverzekerd indien tenminste 1 ouder betalend lid is. Kinderen jonger dan 18 jaar moeten in het ledenbestand zijn opgenomen.
Artikel 9
Nieuwe leden die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt betalen een eenmalige inkoopsom. Hoogte inkoopsom wordt vastgesteld door het bestuur.

Vanaf 18 jaar tot 25 jaar € 100,00
Vanaf 25 jaar tot 30 jaar € 200,00
Vanaf 30 jaar tot 35 jaar € 300,00
Vanaf 35 jaar tot 40 jaar € 400,00
Vanaf 40 jaar tot 45 jaar € 550,00                                                                                                Vanaf 45 jaar tot en met 49 jaar € 750,00
Vanaf 50 jaar in overleg met het bestuur.

Na het voldoen van de inkoopsom betalen nieuwe leden jaarlijks het contributiebedrag.
KOSTEN
Artikel 10
Voorafgaand aan de uitvaart krijgen de nabestaanden/opdrachtgevers inzicht in de kosten van de uitvaart. De keuzes en afspraken die hierin worden gemaakt, worden vastgelegd in een door nabestaanden/opdrachtgevers ondertekende opdracht.
VERGOEDING
Artikel 11
Mits is voldaan aan de contributievoorwaarden vergoedt de Vereniging bij overlijden:

1. Opbaring in de Aula
2. Een bedrag groot € 1500,00
Artikel 12
Een lid kan zijn/haar verzorging van de uitvaart aan een uitvaartonderneming (naast de genoemde onder Artikel 3) opdragen. Er bestaat dan geen recht op vergoeding. 

Buiten de regio wordt overgegaan tot vergoeding wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan/aan de vereniging is overlegd:

1. Het overlijden binnen 24 uur bij de voorzitter van de Vereniging is gemeld.
2. Aan de contributievoorwaarden is voldaan.
3. Uitvoering geschiedt door een uitvaartleider in het bezit van een VOG.
4. Een getekend opdrachtformulier.
5. Een akte van overlijden.
6. De nota van de uitvaart.

Nota, akte van overlijden en het ondertekend opdrachtformulier dienen binnen drie maanden na overlijden van het lid te worden ingediend om voor uitkering in aanmerking te komen.
PRODUCTEN EN DIENSTEN
Artikel 13
De Vereniging biedt producten en diensten aan.
Personeel: Dragers, Laatste verzorging, Bediening
OPBARING/BEZOEK AULA
Artikel 14
Mits aan de contributievoorwaarden is voldaan vergoedt de Vereniging de opbaring in de aula. Opbaring in de aula vertegenwoordigt een waarde van € 500,00.

1. Bezoek(en) aan de aula gaan in overleg met de aulabeheerder.
2. Aan (condoleance)bezoek(en) zijn kosten verbonden.
CONDOLEANCE/KOFFIETAFEL AULA
Artikel 15
In de aula kan een condoleance/koffietafel worden gehouden voor maximaal 200 bezoekers. De catering wordt verzorgd door de Vereniging. Bedienend personeel wordt beschikbaar gesteld door de Vereniging.
COLUMBARIUM
Artikel 16
In het columbarium bevinden zich urnenkasten met enkele en met dubbele nissen. Een nis in de urnenkast wordt gehuurd voor een minimumperiode van drie jaar. Daarna wordt de overeenkomst voor telkens drie jaar verlengd tegen het dan geldende tarief.

Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst wordt geen restitutie verleend. Een nis mag uitsluitend gebruikt worden voor het plaatsen van een urn. Bij plaatsing van één urn in een dubbele nis worden reserveringskosten in rekening gebracht. Het is verboden brandende kaarsen in de nis te plaatsen. Het is verboden vazen gevuld met water in de nis te plaatsen.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 17
1. In gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
2. De Vereniging beschikt over een klachtenprocedure.
3. Bij een sterfgeval is de Vereniging altijd bereikbaar (zie website).
WIJZIGINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 18
1. Het Huishoudelijk Reglement kan bij gewone meerderheid van stemmen door de Algemene vergadering worden gewijzigd, mits het daartoe strekkende voorstel minstens veertien dagen voor de vergadering ter kennis van de leden is gebracht.
2. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet en de Statuten van de Vereniging.

Barger-Compascuum, januari 2024

De voorzitter, B. Moorman
De secretaresse, G. Cramer
Scroll naar boven