ALV2023

Algemene Leden Vergadering Uitvaartvereniging ’t Olde Compas op Maandag 15 mei 2023 om 20:00 uur in de Aula aan De Stikker 1 te Barger-Compascuum. Agendapunten kunnen worden aangeleverd tot 08 mei. Mailadres: info@oldecompas.nl.

AGENDA

 1. Opening
 2. Vaststellen definitieve agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen vergadering 11-05-2022
 5. Verslag voorzitter
 6. Verslag penningmeester / kascontrole / benoeming kascontrole
 7. Overledenen 2022
 8. Bestuursverkiezing, aftredend en herkiesbaar: Bruin Moes, Gea Cramer, Theo Pol, Wim Gustin en Ben Moorman. Tegenkandidaten kunnen zich tot 8 mei 2023 aanmelden via info@oldecompas.nl
 9. Vaste vergoeding bij overlijden
 10. Actuarieel rapport
 11. Contributie
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

NOTULEN 15 mei 2023

 1. Opening vergadering: Voorzitter verwelkomt iedereen. Er zijn 24 stemgerechtigde leden aanwezig.
 2. Vaststellen definitieve agenda: Geen agendapunt toegevoegd.
 3. Ingekomen stukken: Geen ingekomen stukken.
 4. Notulen 2022: Er zijn geen op/aanmerkingen. Notulen 2022 worden door de ALV goedgekeurd.
 5. Verslag Voorzitter: In 2022 zijn er 29 leden overleden, plus 3x geen lid. Totaal 32. De volgende uitvaartleiders zijn hiervoor gekozen: 26 x Brijan uitvaartzorg / 2 x Uitvaartzorg Stout / 3 x UGNA / 1 x Yarden. / Het bestuur is aan het informeren of het haalbaar is om de aula duurzaam te maken, dit gezien de stijgende energie kosten. We laten ons informeren wat er mogelijk is, echter gezien de slechte isolatie (dak is niet geïsoleerd, muren ??, er moet een nieuwe meterkast komen) weten we niet of dit haalbaar is m.b.t. de kosten en/of we dit uitvoeren. / Verzekering Yarden: Yarden is 01-08-2022 overgenomen door DELA, deze verzorgt ook uitvaarten. Dela was niet bereid om de gemaakte afspraken met Yarden over te nemen. Dit kan gevolgen hebben indien men bij een overlijden direct contact opneemt met Dela. Deze zal proberen de uitvaart over te nemen tegen een fors hoger tarief, welke niet door de vereniging wordt vergoed. Bij een overlijden altijd het nummer van de vereniging bellen.
 6. Verslag penningmeester 2022: Penningmeester presenteert financieel verslag 2022. Deze is ter controle neergelegd bij een administratiekantoor Rolink. Kascontrole 2022 zijn uitgevoerd en goedgekeurd door: Harm Kiers en Rense Kiers. De vragen konden vlot worden beantwoord en de boeken kwamen overeen met de cijfers. Voorzitter vraagt de kascommissie/ALV decharge te verlenen aan het bestuur. ALV geeft goedkeuring op de financiële verslagen 2022. Benoeming kascontrole 2023: Harm Kiers en Rense Kiers stellen zich beschikbaar voor kascontrole 2023.
 7. Overledenen 2022: Gea Cramer leest deze voor gevolgd door 1 minuut stilte.
 8. Bestuursverkiezing: Volgens rooster van aftreden. Volledige bestuur is aftredend en stelt zich herkiesbaar. Er zijn geen nieuwe tegenkandidaten aangemeld. Unaniem wordt het zittende bestuur door de ALV herkozen.
 9. Vaste vergoeding bij overlijden: Is al vaker ter sprake gekomen en door huidige bestuur in 2017 al voorgesteld. W. Brijan heeft deze in 2022 weer als agendapunt ingebracht. In de ALV 2022 wordt besloten om dit op het agenda voor 2023 te zetten. Dit omdat deze later als agendapunt is toegevoegd, en leden daarvan op de hoogte moeten worden gesteld. Uitleg Theo Pol: In de dienstenbijlage heeft men alleen recht op vergoeding uit een dienstenpakket die men afneemt, zo kan het zijn dat indien men niet alle diensten afnam een bedrag van ± € 1.100,00 vergoed krijgt, terwijl dat iemand die alle diensten afneemt een bedrag van ± € 1.900,00 ontvangt. Het voelt onterecht wanneer de contributie gelijk is maar de vergoeding bij overlijden niet. Voorstel vast bedrag van € 1.450,00 uit te keren bij overlijden. Er dient wel afgenomen te worden uit het dienstenpakket van de vereniging. (zie dienstenpakket op de site ‘t Olde Compas).Door stemming wordt het voorstel unaniem aangenomen. Deze zal per direct van kracht zijn. De hoogte van de vergoeding zal jaarlijks geïndexeerd worden.Vraag uit ALV: wat is de hoogte van het bedrag van de specifieke diensten? Antwoord: Deze zijn ter inzage, worden niet gepubliceerd. Ook deze zullen jaarlijks geïndexeerd worden. Bij een overlijden wordt deze geoffreerd door de uitvaartleider.
 10. Actuarieel rapport: 2022 laten opstellen. Dekkingsgraad is 110% (moet minimaal 105% zijn) echter wel als opmerking dat er een forse stijging is in het aantal overledenen (2019-2022). Tevens zijn de kosten van inkoop enorm gestegen. Gemiddelde leeftijd mannen is 52 jaar. Gemiddelde leeftijd vrouwen is 54 jaar. Gezien de omvang van het aantal leden is het advies om te zorgen voor extra solvabiliteitsmarge.
 11. Contributie: Gezien de oplopende kosten (advies actuarieel rapport, energiekosten – jaarlijkse verhoging UGNA – Stout) is het voorstel om de contributie te verhogen. In september 2023 zal de contributie met € 2,50 per worden verhoogt. Per 2024 zal de verhoging € 5,00 zijn. Voorstel wordt d.m.v. stemming unaniem door de ALV aangenomen. Bruin Moes geeft aan dat er in sommige gevallen heel veel moeite moet worden gedaan om de contributie te innen. Als voorbeeld geeft hij aan: een 83 jarig lid uit Nieuw Dordrecht heeft al 2 jaar niet betaald, bij navraag blijkt dat deze verhuisd is naar onbekende bestemming. Er is op alle manieren geprobeerd om te achterhalen waar deze is gebleven. Echter zonder succes. Volgens de statuten wordt deze na 2 jaar uitschrijven als lid.
 12.  RondvraagWendy Pruim: Hoe gaat het bestuur om bij overlijden van bovengenoemd lid? AntwoordIndien men zich meld bij een overlijden, dan zal het bestuur hierover beslissen. In dit specifieke geval uit coulance na aftrek achterstallige contributie, overgaan tot uitkeren vergoeding. Willy Brijan: vraagt zich af waardoor het totaalbedrag aan vergoeding personeel hoog is. (deze is door de penningmeester genoemd bij uitleg kascontrole). Antwoord: Gezien het oplopende aantal overledenen is dit te verklaren. Vergoeding personeel is in de laatste 5 jaar niet verhoogd, terwijl het aantal overledenen drastisch oploopt.
 13. Voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering.

Scroll naar boven