AVG

Privacy Verklaring (AVG)

Onderlinge Begrafenisvereniging “’t Olde Compas” hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geven wij aan hoe om te gaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Onderlinge Begrafenisvereniging “’t Olde Compas” houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit houdt in dat wij: 
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Onderlinge Begrafenisvereniging “’t Olde Compas” zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, nog vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens 

Onderlinge Begrafenisvereniging “’t Olde Compas” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinden;
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Het lidmaatschap van de betreffende persoon
 • Verzending van nota’s en nieuwsbrieven.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt Onderlinge Begrafenisvereniging “’t Olde Compas” de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres postcode en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer. (In geval van donateurschap bij een contributie inning en in geval u een machtiging tot automatische incasso afgeeft).

Uw persoonsgegevens worden door Onderlinge Begrafenisvereniging “’t Olde Compas” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten;
Bewaartermijn
Onderlinge Begrafenisvereniging “’t Olde Compas” bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens Onderlinge Begrafenisvereniging “’t Olde Compas”van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Secretariaat:

Onderlinge Begrafenisvereniging
’t OLDE COMPAS
Koetsier 8
7884 NH Barger-Compascuum
Tel: 06 304 21 134
info@oldecompas.nl

Scroll naar boven