Jaarvergadering 2019

Notulen/verslag jaarvergadering d.d. 14 mei 2019

 1. Opening:

Ben Moorman opent als voorzitter de vergadering en heet ieder welkom.
Er zijn 23 stemgerechtigde leden aanwezig.

 1. Vaststellen agenda:

Voorzitter neemt de agendapunten door.

 1. Ingekomen stukken:

Er zijn geen ingekomen stukken.

 1. Notulen vorige vergadering:

UGNA: Voorzitter en Penningmeester hebben met UGNA om de tafel gezeten. UGNA geeft toe dat er fouten zijn gemaakt met het factureren van de verenigingskist. Men zegt toe dit uit te zoeken en het teveel gefactureerde terug te storten. Medio februari wordt € 440,00 gestort. Dit komt niet overeen met de berekening. Er is nog een discussie of de standaard kist een verenigingskist is.

Dienstenbijlage: Indien men de dragers van de vereniging afneemt, dan worden deze vergoed. Indien men zelf voor andere dragers kiest zal deze niet worden vergoed.

Notulen van vergadering 27-06-2018 zijn verder goed bevonden.

 1. Verslag voorzitter:

Bestuurswijziging: Per 01-01-2019 is Theo Pol afgetreden als Penningmeester, hij blijft wel als lid van het bestuur aan. Taken zijn overgenomen door Bruin Moes.

Keuzevrijheid uitvaartleider: In 2018 zijn er 18 leden overleden, de volgende uitvaartleiders zijn hiervoor gekozen:

10x    Brijan Uitvaartzorg
3x      Uitvaartzorg Stout
4x      UGNA
1x      buiten de regio

Dragers: deze zijn uitgebreid tot 6 man; Bertus Berends – Wim Gustin – Jurgen Pruim – Bernard Harmes – Mike Gustin – Bastièn Brijan

 1. Verslag penningmeester:

Penningmeester presenteert financieel verslag 2018: Deze is ter controle neergelegd bij administratiekantoor Rolink. Kascontrolecommissie is uitgevoerd en goedgekeurd door Harm Kiers en Willy Berens. De vragen konden vlot worden beantwoord en de boeken kwamen overeen met de cijfers.

Jaarrekening wordt goedgekeurd door ALV. Voor kascontrole 2019 hebben zich de volgende leden aangemeld: Willy Berens en Willy Brijan (Oosterdiep). (Harm Kiers reserve).

 1. Overledenen 2018:

Gea Cramer leest deze voor gevolgd door 1 minuut stilte ter nagedachtenis.

 1. Actuarieel rapport:

Er is een actuarieel rapport opgevraagd bij Actwell. Hieruit blijkt dat de vereniging te maken heeft met vergrijzing, de gemiddelde leeftijd mannen 52 jaar en vrouwen 54 jaar. Dekkingsgraad is momenteel 100%, dit zou 105% moeten zijn. Het advies van Actwell is om de contributie verhogen.

 1. Contributie:

Bestuur stelt een contributie verhoging voor, laatste contibutie verhoging was in 2014. In overleg met de leden wordt deze vastgezet op € 5,00 per jaar. Voor 2019 gaat deze per september in met € 2,50

 1. Rondvraag:
 • Krijgt men de notulen thuis gestuurd? Nee, gezien de kosten ± € 500,00, worden deze op de site geplaatst.
 • Inkoopsom nieuwe leden. Deze zijn vastgesteld, nieuwe leden op leeftijd wordt in overleg door het bestuur bepaald.
 • Komen de kosten van de uitvaartleiders op de site te staan? Nee, dit is zeer ongebruikelijk, iedere uitvaart is maatwerk. Indien leden de kosten willen weten dan kan men een offerte aanvragen.
 • Wie doet het Aulabeheer? Bertus Berends en Ria Moorman
 1. Sluiting:

Voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering.