Notulen 14 Mei 2019

Notulen/verslag jaarvergadering d.d. 14 mei 2019 Opening: Ben Moorman opent als voorzitter de vergadering en heet ieder welkom. Er zijn 23 stemgerechtigde leden aanwezig. Vaststellen agenda: Voorzitter neemt de agendapunten door. Ingekomen stukken: Er zijn geen ingekomen stukken. Notulen vorige vergadering: UGNA: Voorzitter en Penningmeester hebben met UGNA om de…

Continue reading