.

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 11 MEI 2022

 1. Opening vergadering – Voorzitter verwelkomt iedereen. Er zijn 23 stemgerechtigde leden aanwezig.
 2. Vaststellen definitieve agenda – Eén agendapunt toegevoegd door W. Brijan. Punt 9 vaste vergoeding bij overlijden.
 3. Ingekomen stukken – Geen
 4. Notulen 2019 – Geen op-/aanmerkingen. Notulen worden door de ALV goedgekeurd.
 5. Verslag voorzitter
  1. Door corona veel sterfgevallen. Weinig inkomsten doordat er geen koffietafel etc. plaats mocht vinden.
  2. Aula is weer opgeknapt, 2020 nieuw dak.
  3. Nieuwe koffiemachine 2020.
  4. Binnen aula opgeknapt door personeel aula.
  5. In 2019 zijn er 28 leden overleden, plus 1 x geen lid. De volgende uitvaartleiders zijn hiervoor gekozen:
   • 20 x    Brijan uitvaartzorg
   • 1 x      Uitvaartzorg Stout
   • 6 x      UGNA
   • 2 x      Brijan/Stout
  6. In 2020 zijn er 28 leden overleden, plus 8 x geen lid. De volgende uitvaartleiders zijn hiervoor gekozen:
   • 29 x    Brijan uitvaartzorg
   • 1 x      Uitvaartzorg Stout
   • 1 x      UGNA
   • 2 x      Monuta
   • 1 x      Grummel
   • 1 x      DLE
   • 1 x      Buiten regio
  7. In 2021 zijn er 29 leden overleden, plus 6 x geen lid. De volgende uitvaartleiders zijn hiervoor gekozen:
   • 30 x    Brijan uitvaartzorg
   • 3 x      UGNA
   • 3 x      Yarden
 6. Verslag penningmeester 2019, 2020 en 2021 – Penningmeester presenteert financieel verslag 2019, 2020 en 2021.  Deze is ter controle neergelegd bij Administratiekantoor Rolink. Kascontrole 2019 – 2020 is uitgevoerd en goedgekeurd door Willy Bryan en Willy Berens. Kascontrole 2021 is uitgevoerd door Willy Berens en Harm Kiers. De vragen konden vlot worden beantwoord en de boeken kwamen overeen met de cijfers. Voorzitter vraagt de kascommissie decharge te verlenen aan het bestuur. ALV geeft goedkeuring op de financiële verslagen 2019, 2020 en 2021.
 7. Overledenen 2019, 2020 en 2021 – Gea leest deze voor. De voorzitter vraagt 1 minuut stilte.
 8. Inkoopbedrag nieuwe leden. De penningmeester legt uit hoe deze tot stand is gekomen. ALV stemt ter goedkeuring. Statuten behoeven niet aangepast te worden.
 9. Vaste vergoeding bij overlijden – Is al vaker ter sprake gekomen. Door het nieuwe bestuur voorgesteld, over gestemd destijds, weggestemd in 2017. W. Brijan heeft deze als agendapunt ingebracht.
  • Men heeft alleen recht op vergoeding van producten en diensten die men afneemt uit het dienstenpakket. Zo kan het zijn dat indien men niet alle producten en diensten afneemt een bedrag van ± € 1.000,00 vergoed wordt, terwijl iemand die alle diensten en producten afneemt een bedrag van ± € 1.800,00 ontvangt.
  • Het voelt onterecht wanneer de contributie gelijk is maar de vergoeding bij overlijden niet.
  • In de ALV wordt besloten om dit op de agenda voor 2023 te zetten. Dit omdat deze later als agendapunt is toegevoegd, en leden daarvan op de hoogte moeten worden gesteld.
  • Er zijn drie opties:
   1. Voorstel vast bedrag à € 1.400,00 uit te keren bij overlijden.
   2. Aangepaste dienstenbijlage.
   3. Contributie verhogen.

10. Rondvraag – Niet iedereen heeft de uitnodiging voor de ALV gezien. Deze wordt in twee huis aan huis bladen gepubliceerd. Echter door gebrek aan krantenbezorgers wordt deze soms niet bezorgt.

11. Afsluiting – de voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering.