Geschiedenis

Onderlinge Begrafenisvereeniging „’t Old Compas”

Onder deze naam en op bovenstaande manier geschreven werd op 5 januari 1932 de vereniging opgericht. De statuten en het huishoudelijk reglement werden vastgesteld op de vergadering van 19 december 1931.

Hiernaast het reglement waarin vermeld 21 Artikelen vastgesteld in de Algemeene Vergadering van 11 Februari 1933.

Art. 1:  Er is te Barger-Compascuum een begrafenis, vereeniging „’t OLD COMPAS”, opgericht 5 Jan. 1932.

Art. 2:  Het doel der vereeniging is, om bij sterfgevallen alle gevraagde diensten in dit reglement nader omschreven, te doen verrichten, door haar daartoe aangesteld personeel, opdat alles op een waardige en plechtige wijze geschiede.

Dat het een prachtig gedateerd boekje is blijkt bv uit  Art. 10 en Art. 14

Art. 10:  De bode of zijn plaatsvervanger (lees uitvaartleider) zal ontvangen voor zijn werkzaamheden 7½ gulden voor elke begrafenis. Bekleeders en bekleedsters (lees laatst verzorgenden) zullen voor hun werkzaamheden f 2.50 per persoon ontvangen. De dragers ontvangen f 2.25 per persoon, naar de begraafplaatsen B.-Compas, Zwt. En E.-Compas en 50 cent voor kist ophalen. Wanneer zij in hun eigen werk meer hadden kunnen verdienen, wordt hun dit vergoed tot een maximum van 50 cent per persoon.

Art. 14:  De aannemer van het vervoer der lijken zal zich verplichten, zoo vaak het van hem gevraagd wordt, een mak paard zwart of bruin van kleur, voor de vereeniging beschikbaar te stellen met een koetsier, die gehouden is gedurende de begrafenis het costuum der vereeniging te dragen. De aannemer zorgt tevens, dat de koetsier op het bepaalde uur met paard, gespannen voor de lijkkoets aan het sterfhuis tegenwoordig is, terwijl hij zich heeft te gedragen naar de bepalingen daartoe door het bestuur gemaakt. Wordt een der bovengenoemde bepalingen door den vervoerder (koetsier) niet in acht genomen, dan kan het Bestuur den aannemer eene boete op leggen van hoogstens f 5.00.

Het Bestuur bestond in 1933 uit de volgende personen:

 • O. Alkema, Voorzitter
 • J. Middeljans, Secretaris
 • L. Lubbers, Penningmeester
 • H. Suelman
 • L. Moes

In dit boekje uit 1958 staan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, vastgesteld op de vergadering van 19 dec. 1931 gewijzigd 3 april 1957, nader gewijzigd 2 april 1958. De naam van de vereniging is inmiddels gewijzigd in: Onderlinge Begrafenisvereniging „’T OLDE COMPAS” te Barger-Compascuum (Dr.) 

Het bestuur bestaat in die dagen uit:

 •  J.H. Berends, Voorzitter
 • J.A. Menzen, 2e Voorzitter
 • J. Middeljans, Secretaris
 • P. de Vries, 2e Secretaris
 • G.J. Moes, Penningmeester
 • J. Koops, 2e Penningmeester

In 1972 wordt naast de begraafplaats een eenvoudige opbaarruimte in gebruik genomen.

Eind 2004 wordt na een grote verbouwing de vernieuwde aula opgeleverd. Op zaterdag 27 november 2004 verricht Dhr. W. Gustin de feestelijke openingshandeling.

Om te blijven voldoen aan de wensen van de leden is er eind 2010 wederom een begin gemaakt met een verbouwing. De aula wordt nogmaals aangepast en uitgebreid met een columbarium.

In maart 2012 wordt het columbarium in gebruik genomen.